KONTAKT

Brigita Chuchlová:
majitelka firmy
Tel: +420 723 65 14 19
E-mail: cbrigita@centrum.cz

Tibor Chuchel:
spolumajitel
Tel: +420 721 727 533
E-mail: T.Chuchel@seznam.cz